Carta de devolucions

Carta general d'ús

TERMES I CONDICIONS

Per a clients particulars i professionals

www.metior-lab.com

desembre 2020

RESUM

1. FINALITAT I AMBIT 3

2. INFORMACIÓ DEL VENEDOR 3

3. COMANDS 4

3.1. PRINCIPIS 4

3.2. FER UNA COMANDA 5

3.3. CANVI D'ORDRE 5

3.4. CANCEL·LACIÓ DE LA COMANDA 5

4. PREU 6

5. CONDICIONS DE PAGAMENT 6

6. ENTREGA DE PRODUCTES 6

6.1. LLIURES 6

6.2. TRANSMISSIÓ DE PROPIETAT - TRANSMISSIÓ DE RISCOS 7

7. DRET DE RETIRADA 8

8. RESPONSABILITAT DEL VENEDOR – GARANTIES 8

9. CONTINGUT DIGITAL 9

10. RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA 9

10.2 PRODUCTES NO DESTINATS A CONTACTAR AMB L'ORGANITZACIÓ HUMANA

11. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 10

12. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 10

13. CONTROVERSIES 10

14. IDIOMA DEL CONTRACTE - LLEI APLICABLE 10

15. ACCEPTACIÓ DEL CLIENT 11

16. ANNEXOS 12

16.1. ANNEX 1 – DISPOSICIONS RELACIONATS AMB LES GARANTIES LEGALS 12

16.1. A ANNEX 2 – FORMULARI DE DESTINADA 13

1. FINALITAT I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquestes Condicions Generals s'apliquen, sense restriccions ni reserves, a totes les vendes realitzades per l'empresa metior , el Venedor, als consumidors i compradors no professionals, Clients o el Client, que desitgin adquirir els productes oferts a la venda pel Venedor, els Productes , al web www.metior-lab.com.

També s'informa als Clients que el Venedor comercialitza els Productes a mesura que els Clients realitzen comandes al seu lloc web i obté subministraments dels seus proveïdors que també són els responsables de lliurar els Productes. Els clients poden accedir a les condicions de lliurament i enviament practicades pels proveïdors contactant directament amb el Venedor.

En acceptar aquestes Condicions Generals, els Clients accepten el marge sobre el preu de revenda realitzat pel Venedor sobre la base de la seva competència en la selecció dels Productes venuts, la seva experiència en la promoció realitzada al lloc, el seguiment de les comandes, el gestió dels riscos de lliurament i garanties dels Productes així com servei postvenda.

Aquestes Condicions Generals especifiquen les condicions de comanda, pagament, lliurament i gestió de les possibles devolucions dels Productes encarregats pels Clients.

Aquestes Condicions Generals es poden complementar amb condicions especials, exposades al lloc web, abans de qualsevol transacció amb el Client.

Aquestes Condicions Generals s'apliquen amb l'exclusió de totes les altres condicions, i en particular les aplicables a les vendes en botigues o a través d'altres canals de distribució i comercialització.

Són accessibles en qualsevol moment a la pàgina web www.metior-lab.com i prevaldran, si escau, sobre qualsevol altra versió o qualsevol altre document contradictori.

Aquestes Condicions Generals poden estar subjectes a modificacions posteriors, la versió aplicable a la compra del Client és la vigent al lloc web en la data de realització de la comanda.

Les modificacions d'aquestes Condicions Generals són oposables als usuaris del lloc web www.metior-lab.com des del moment de la seva posada en línia i no s'aplicaran a les operacions realitzades prèviament.

2. INFORMACIÓ DEL VENEDOR

Estat, forma jurídica i números d'identificació de la societat Metior Societat anònima simplificada amb capital social de 1200,00 euros, amb domicili social:

5 , Impasse de la Colombette , Oficina 3 ( 31000 ) TOULOUSE , representada pel seu actual President.

Establiments - SIRET o Establiment principal

5, Impasse de la Colombette, Oficina 3 (31000) TOULOUSE

Dades de contacte que us permeten posar-vos en contacte ràpidament i comunicar-vos directament amb l'empresa

Ruta postal: Metior, 5, Impasse de la Colombette, Bureau 3 (31000) TOULOUSE

Correu electrònic: contact@metior-lab.com

3. COMANDES

3.1. Principis

Les vendes de productes només són perfectes després de la validació de les comandes.

Les principals característiques dels Productes i en particular les especificacions, il·lustracions i indicacions de dimensions o capacitat dels Productes, es presenten al lloc web www.metior-lab.com.

El Client està obligat a llegir-lo abans de fer qualsevol comanda.

L'elecció i compra d'un Producte és responsabilitat exclusiva del Client.

Les fotografies i gràfics presentats al lloc web www.metior-lab.com no són contractuals i no poden assumir la responsabilitat del Venedor.

El Client està obligat a consultar la descripció de cada Producte per conèixer les seves propietats, característiques essencials i terminis de lliurament.

La informació contractual es presenta en francès i està subjecta a confirmació com a molt tard quan la comanda sigui validada pel Client.

El Client reconeix tenir la capacitat requerida per contractar i adquirir els Productes oferts al lloc web www.metior-lab.com

Les ofertes de productes estan dins dels límits d'existències disponibles, tal com s'especifica en fer la comanda.

3.2. Realització d'una comanda

Correspon al Client seleccionar els Productes que desitja demanar al lloc web www.metior-lab.com, d'acord amb els següents termes:

1. Selecció de Productes col·locats a la cistella de la comanda;

2. Indicació de la informació de lliurament;

3. Confirmació de la comanda;

4. Pagament de la comanda.

El Client té la possibilitat de comprovar els detalls de la seva comanda, el seu preu total i corregir qualsevol error abans de confirmar la seva acceptació. És responsabilitat seva comprovar l'exactitud de la comanda i informar o corregir immediatament qualsevol error.

Es registra una comanda al lloc web www.metior-lab.com quan el Client accepta aquestes Condicions Generals marcant la casella habilitada a aquest efecte i valida la seva comanda.

Aquesta validació implica l'acceptació de totes aquestes Condicions Generals així com de les condicions generals d'ús del lloc web www.metior-lab.com.

La venda només és definitiva després de l'enviament al Client de la confirmació d'acceptació de la comanda per part del Venedor per correu electrònic, que s'ha d'enviar sense demora i després de la recepció per part d'aquest de la totalitat del preu.

Qualsevol comanda realitzada, validada pel Client i confirmada pel Venedor, en les condicions i segons els mètodes descrits anteriorment, al lloc web www.metior-lab.com constitueix la formació d'un contracte celebrat a distància entre el Client i el Venedor.

Llevat que es demostri el contrari, les dades registrades en el sistema informàtic del Venedor constitueixen una prova de totes les transaccions realitzades amb el Client.

El Venedor es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d'un Client amb el qual hi hagi una disputa relacionada amb el pagament d'una comanda anterior.

El Client podrà seguir el progrés de la seva comanda al lloc web www.metior-lab.com.

3.3. Editant l'ordre

Qualsevol modificació de la comanda per part del Client només podrà ser presa en compte pel Venedor dins dels límits de les seves possibilitats i sempre que sigui notificada per correu electrònic al Venedor com a mínim 48 hores abans de la data prevista d'enviament de la comanda.

En el cas que aquestes modificacions no puguin ser acceptades pel Venedor, les quantitats abonades en realitzar la comanda pel Client li seran retornades en un termini màxim de 48 hores des de la notificació de la impossibilitat d'acceptar les modificacions sol·licitades pel Client, llevat que el Client prefereix beneficiar-se d'un crèdit.

3.4. Anul·lació de la comanda

Un cop confirmada i acceptada pel Venedor, en les condicions descrites anteriorment, la comanda no podrà ser cancel·lada, excepte en l'exercici del dret de desistiment o en casos de força major.

4. PREU

Els Productes es subministren als preus vigents que apareixen a la pàgina web www.metior-lab.com, quan la comanda és registrada pel Venedor. Els preus estan expressats en euros, impostos inclosos i impostos inclosos.

Els preus tenen en compte les reduccions que pugui concedir el Venedor al lloc web www.metior-lab.com i segons els criteris que el Venedor haurà definit i proposat en la promoció dels Productes.

Aquests preus són ferms i no poden ser revisats durant el seu període de vigència, tal com s'indica a la pàgina web www.metior-lab.com, reservant-se el Venedor el dret, fora d'aquest període de vigència, de modificar els preus en qualsevol moment. No inclouen les despeses de tramitació, enviament, transport i lliurament, que es facturen addicionalment, en les condicions indicades al lloc web www.metior-lab.com i calculats abans de realitzar la comanda.

Si el Client demana un mètode d'enviament més ràpid o més car que l'enviament estàndard, les despeses d'enviament addicionals, tal com apareixen en el moment de validar la comanda pel Client, són de la seva total responsabilitat.

El pagament sol·licitat al Client correspon a l'import total de la compra, incloses aquestes despeses.

5. CONDICIONS DE PAGAMENT

El preu es paga en efectiu, íntegrament el dia que el Client realitza la comanda mitjançant pagament segur , d'acord amb les condicions següents:

• amb targetes bancàries: Targeta bancària, Visa, MasterCard, American Express, altres targetes bancàries

• mitjançant cartera electrònica,

• Transferència bancària.

El pagament amb targeta de crèdit és irrevocable, excepte en cas d'ús fraudulent de la targeta. En aquest cas, el Client podrà sol·licitar l'anul·lació del pagament i la devolució de les quantitats corresponents.

Els pagaments realitzats pel Client només es consideraran definitius després del cobrament real de les sumes degudes pel Venedor.

6. ENTREGA DE PRODUCTES

6.1. Lliuraments

Els Productes encarregats pel Client es lliuraran a França continental en el termini indicat al resum de la comanda i tenint en compte els terminis de processament i lliurament a l'adreça indicada pel Client en fer la comanda.

El lliurament consisteix en la transferència al Client de la possessió física o el control del Producte.

Excepte en casos especials o indisponibilitat d'un o més Productes, els Productes encarregats es lliuraran d'una sola vegada.

El Venedor es compromet a fer els seus millors esforços per lliurar els productes encarregats pel Client en els terminis indicats.

No obstant això, aquests terminis es comuniquen només amb finalitats informatives. Si els Productes encarregats no s'han lliurat en el termini de quinze (15) dies des de la data indicativa de lliurament, per qualsevol causa que no sigui força major o accions del Client, la venda podrà ser cancel·lada a petició escrita del Client en les condicions previstes perquè als articles L. 216-2, L. 216-3, L. 241-4 del Codi de consum.

Aleshores, les sumes abonades pel Client li seran retornades com a molt tard dins dels quinze (15) dies següents a la data de resolució del contracte, excloent qualsevol indemnització o retenció.

En cas de no conformitat del Producte lliurat, el Venedor es compromet a esmenar-lo o a reemborsar al Client, tal com s'indica a l'article “Responsabilitat del Venedor - Garantia”.

El Venedor assumeix els riscos del transport i està obligat a reemborsar al Client en cas de danys ocasionats durant el transport.

Els lliuraments estan assegurats per un transportista independent, a l'adreça indicada pel Client en fer la comanda i a la qual el transportista pot accedir fàcilment.

Quan el propi Client és responsable d'utilitzar un transportista que ell mateix tria, el lliurament s'entén realitzat en el moment del lliurament dels Productes encarregats pel Venedor al transportista tan bon punt aquest hagi lliurat els Productes venuts al transportista que els va acceptar sense reserves. .

Per tant, el Client reconeix que correspon al transportista fer el lliurament i no té cap recurs de garantia contra el Venedor en cas de no lliurar la mercaderia transportada.

En cas de sol·licitud específica del Client sobre les condicions d'embalatge o transport dels productes encarregats, degudament acceptada per escrit pel Venedor, els costos corresponents estaran subjectes a una facturació específica addicional, a partir d'un pressupost acceptat prèviament per escrit pel Vendedor. client.

El Client està obligat a comprovar l'estat dels productes lliurats. Disposa d'un termini de 48 hores des del lliurament per formular per correu electrònic qualsevol reserva o reclamació per no conformitat o defecte aparent dels Productes lliurats, amb tota la documentació acreditativa pertinent, en particular fotografies.

Transcorregut aquest termini i sense haver complert aquests tràmits, els Productes es consideraran conformes i lliures de qualsevol defecte aparent i el Venedor no podrà acceptar cap reclamació vàlidament.

El Venedor reemborsarà o substituirà al més aviat possible i al seu càrrec, els Productes lliurats la falta de conformitat o els defectes aparents o ocults dels quals hagin estat degudament acreditats pel Client, en les condicions previstes als articles L. 217-4 del Codi. de consum i els previstos en aquestes Condicions Generals de Venda.

6.2. Transferència de propietat - Transferència de riscos

La transferència de la propietat dels Productes del Venedor, en benefici del Client, només s'efectuarà després del pagament íntegre del preu per part d'aquest, amb independència de la data de lliurament d'aquests Productes.

Sigui quina sigui la data de transmissió de la propietat dels Productes, la transferència dels riscos de pèrdua i deteriorament corresponents només es realitzarà en el moment en què el Client prengui possessió física dels Productes. Per tant, els Productes viatgen a risc del Venedor.

7. DRET DE RETIRADA

El Client disposa d'un termini de catorze (14) dies a comptar des de la recepció del Producte per exercir el seu dret de desistiment del Venedor, sense haver d'aportar motius ni pagar cap penalització, a efectes de canvi o devolució , sempre que els Productes ho siguin retornats en el seu embalatge original i en perfecte estat en el termini màxim de catorze (14) dies següents a la comunicació de la decisió de desistiment al Venedor.

Les devolucions s'han de fer en el seu estat original i completes (embalatge, accessoris, instruccions, etc.) que permetin tornar-les a posar al mercat en condicions noves, acompanyades de la factura de compra.

Els productes danyats, bruts o incomplets no es retornaran.

El dret de desistiment es pot exercir en línia, mitjançant el formulari de desistiment disponible a la pàgina web www.metior-lab.com, en aquest cas es comunicarà immediatament al Client un acusament de recepció en un suport durador per part del Venedor, o qualsevol altre. declaració, sense ambigüitats, que expressa el desig de retractar-se.

Si el dret de desistiment s'exerceix dins del termini esmentat, només es reemborsa el preu del/s Producte/s comprat/s i les despeses d'enviament; les despeses de devolució queden a càrrec del Client.

El reemborsament es farà en un termini de catorze (14) dies des de la notificació al Venedor de la decisió de retirada.

Els Productes venuts al lloc web www.metior-lab.com compleixen la normativa vigent a França i tenen uns rendiments compatibles amb usos no professionals.

8. RESPONSABILITAT DEL VENEDOR – GARANTIES

Els Productes subministrats pel Venedor es beneficien automàticament i sense pagament addicional, independentment del dret de desistiment:

• La garantia legal de conformitat, per als Productes aparentment defectuosos, danyats o malmesos o no corresponen a la comanda;

• La garantia legal davant els defectes ocults derivats d'un defecte de material, disseny o fabricació que afecti els productes lliurats i els faci no aptes per al seu ús;

En les condicions i segons els termes a què es refereix el quadre següent i definits a l'annex d' aquestes Condicions Generals.

Es recorda que com a part de la garantia legal de conformitat, el Client es beneficia d'un termini de dos (2) anys a partir del lliurament de la mercaderia per actuar contra el Venedor i està exempt d'acreditar l'existència de la falta de conformitat. del Producte durant els vint-i-quatre (24) mesos següents al lliurament del Producte.

El Client pot escollir entre reparar o substituir el Producte encarregat, amb subjecció a les condicions de cost previstes a l'article L. 217-9 del Codi de consum. Es recorda que com a part de la garantia legal de conformitat, el Client es beneficia d'un termini de dos (2) anys a partir del lliurament de la mercaderia per actuar contra el Venedor i està exempt d'acreditar l'existència de la falta de conformitat. del Producte durant els vint-i-quatre (24) mesos següents al lliurament del Producte.

El Client pot escollir entre reparar o substituir el Producte encarregat, amb subjecció a les condicions de cost previstes a l'article L. 217-9 del Codi de consum.

Per fer valer els seus drets, el Client ha d'informar al Venedor, per escrit, de la no conformitat dels Productes en un termini màxim de 48 hores des del lliurament dels Productes o des del descobriment de defectes ocults en els terminis establerts. a continuació i retornar els Productes defectuosos en l'estat en què van ser rebuts amb tots els elements (accessoris, embalatge, instruccions, etc.).

El Venedor reemborsarà o substituirà els Productes o peces sota garantia que es consideri no conforme o defectuós.

Les despeses d'enviament es reemborsaran en funció del preu facturat i les despeses de devolució es reemborsaran amb la presentació de la documentació acreditativa.

Els reemborsaments dels Productes considerats no conformes o defectuosos s'efectuaran tan aviat com sigui possible i com a màxim dins dels catorze (14) dies següents al descobriment per part del Venedor de la falta de conformitat o d'un defecte ocult.

El reemborsament es farà mitjançant crèdit al compte bancari del Client o mitjançant xec bancari dirigit al Client.

El venedor no es fa responsable en els casos següents:

• incompliment de la legislació del país on es lliuren els productes, que correspon al Client comprovar ;

• en cas de mal ús, ús amb finalitats professionals, negligència o falta de manteniment per part del Client, com en cas de desgast normal del Producte, accident o força major.

La garantia del Venedor es limita, en tot cas, a la substitució o el reemborsament dels Productes no conformes o defectuosos.

9. CONTINGUT DIGITAL

La informació relativa a les garanties legals, les funcionalitats dels continguts digitals, la seva interoperabilitat, l'existència de qualsevol restricció d'instal·lació de programari, l'existència i els termes d'execució de les garanties i altres condicions contractuals s'esmenten en els documents descriptius dels Productes digitals venuts i annexos la cotització o un acord concret.

10. RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA

En cap cas l'Empresa pot ser considerada responsable dels danys causats al Client com a conseqüència de l'ús dels Productes que demostri no complir amb les instruccions del Venedor i l'ús normal que s'hagi de fer.

Exempció de responsabilitat per a productes no destinats a entrar en contacte amb el cos humà:

  1. Els productes que METIOR ofereix a la venda estan dissenyats i destinats a un ús específic que exclou qualsevol contacte directe amb el cos humà.

  2. METIOR declina tota responsabilitat en cas d'ús inadequat o inadequat dels seus productes. És responsabilitat del comprador assegurar-se que els productes són adequats per a l'ús previst i seguir les instruccions d'ús adequades.

  3. METIOR no ofereix cap garantia, expressa o implícita, sobre la idoneïtat, seguretat o idoneïtat dels productes per a un ús diferent de l'especificat per METIOR. El comprador assumeix tots els riscos associats amb l'ús indegut dels productes.

  4. METIOR no es fa responsable de cap dany, lesió, dany o pèrdua derivats de l'ús inadequat dels productes o d'un ús no conforme a les recomanacions proporcionades per METIOR.

  5. És responsabilitat del comprador prendre totes les precaucions necessàries per garantir la seguretat en l'ús dels productes, inclosa la implementació de les mesures de protecció adequades i l'ús d'equips de seguretat adequats.

  6. En acceptar aquestes condicions generals de venda, el comprador reconeix haver llegit, entès i acceptat aquestes exempcions de responsabilitat. El comprador també es compromet a alliberar a METIOR, als seus directors, empleats, agents i representants de qualsevol responsabilitat en cas de problemes de salut o qualsevol altre dany derivat de l'ús inadequat dels productes.

11. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En aplicació de la Llei 78-17 de 6 de gener de 1978 modificada per la Llei n°2018-493 de 20 de juny de 2018, es recorda que les dades personals sol·licitades al Client són necessàries per a la tramitació de la seva comanda i l'elaboració de les factures. , sobretot.

Aquestes dades podran ser comunicades a qualsevol soci del Venedor responsable de l'execució, tramitació , gestió i pagament de les comandes.

El tractament de la informació comunicada a través del lloc web www.metior-lab.com compleix els requisits legals en matèria de protecció de dades personals, el sistema d'informació utilitzat garanteix una protecció òptima d'aquestes dades.

El Client disposa, d'acord amb la normativa nacional i europea vigent, d'un dret permanent d'accés, modificació, rectificació, oposició a la portabilitat i limitació del tractament pel que fa a la informació que el concerneix.

Aquest dret es pot exercir en les condicions i segons els termes definits al lloc web www.metior-lab.com

12. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El contingut del lloc web www.metior-lab.com és propietat del Venedor i dels seus socis i està protegit per les lleis franceses i internacionals relatives a la propietat intel·lectual.

Qualsevol reproducció total o parcial d'aquest contingut està estrictament prohibida i pot constituir un delicte de falsificació.

13. CONTROVERSIES

Totes les controvèrsies a les quals puguin donar lloc les operacions de compravenda celebrades en aplicació d'aquestes Condicions Generals, sobre la seva validesa, la seva interpretació, la seva execució, la seva extinció, les seves conseqüències i les seves conseqüències i que no s'hagin pogut resoldre entre el venedor i el client. se sotmetrà als jutjats competents en les condicions de dret comú.

S'informa al Client que, en tot cas, pot recórrer a la mediació convencional, en particular amb la Comissió de Mediació del Consumidor o amb els òrgans de mediació sectorials existents, o amb qualsevol mètode alternatiu de resolució de conflictes (conciliació, per exemple) en cas de conflicte.

14. IDIOMA DEL CONTRACTE - LLEI APLICABLE

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei francesa.

Estan escrits en francès. En el cas que es tradueixin a una o més llengües, només el text francès serà autèntic en cas de controvèrsia.

15. ACCEPTACIÓ DEL CLIENT

El fet per a una persona física (o jurídica) de fer la comanda al lloc web www.metior-lab.com suposa l'adhesió i acceptació plena i plena a les presents Condicions Generals i obligació de pagament dels Productes encarregats, que és expressament reconegut pel Client. , que renuncia, en particular, al dret a invocar qualsevol document contradictori, que seria inoposable al Venedor.

16. ANNEXOS

16.1. Annex 1 – Disposicions relatives a les garanties legals

Article L217-4 del Codi de consum

El venedor està obligat a lliurar la mercaderia d'acord amb el contracte i és responsable de qualsevol falta de conformitat existent en el moment del lliurament. També es fa responsable dels defectes de conformitat derivats de l'embalatge, instruccions de muntatge o instal·lació quan aquesta hagi estat responsabilitat seva pel contracte o s'hagi realitzat sota la seva responsabilitat.

Article L217-5 del Codi de consum

Per complir amb el contracte, la propietat ha de:

• Ser apte per a l'ús que s'espera habitualment de béns similars i, si escau:

• Correspon a la descripció donada pel venedor i posseeix les qualitats que aquest va presentar al comprador en forma de mostra o model;

• Presentar les qualitats que un comprador pot esperar legítimament a la vista de les declaracions públiques fetes pel venedor, pel productor o pel seu representant, en particular en la publicitat o l'etiquetatge;

• O presentar les característiques definides de comú acord per les parts o ser aptes per a qualsevol ús especial que sol·liciti el comprador, posat en coneixement del venedor i que aquest hagi acceptat.

Article L217-12 del Codi de consum

L'actuació derivada de la falta de conformitat es prescriu als dos anys des del lliurament de la mercaderia.

Article L217-16 del Codi de consum

Quan el comprador sol·liciti al venedor, durant el curs de la garantia mercantil que se li va concedir durant l'adquisició o reparació de béns mobles, una restauració coberta per la garantia, a la resta d'un període d'immobilització d'Almenys set dies s'afegeix. període de garantia. Aquest termini corre des de la sol·licitud d'intervenció del comprador o la posada a disposició per a la reparació de la mercaderia en qüestió, si aquesta posada a disposició és posterior a la sol·licitud d'intervenció.

Article 1641 del Codi civil

El venedor està obligat per la garantia dels defectes ocults de l'objecte venut que el facin impropi per a l'ús al qual està destinat, o que redueixin aquest ús fins a tal punt que el comprador no l'hauria adquirit o no l'hauria adquirit. donat un preu més baix per ells , si els hagués conegut.

Article 1648 apartat 1 del Codi civil

L'acció derivada dels defectes redhibitoris l'ha de presentar el comprador en el termini de dos anys des del descobriment del defecte.

16.1. Annex 2 – Formulari de desistiment

Aquest formulari s'ha d'omplir i retornar només si el Client vol desistir de la comanda realitzada a www.metior-lab.com llevat que les exclusions o límits a l'exercici del dret de desistiment segueixin les Condicions Generals aplicables.

A l'atenció de:

Metior

5, Impasse de la Colombette, Oficina 3

(31000) TOULOUSE.

Per la present notifico la meva retirada de la comanda a la qual es fa referència a continuació:

Data de la comanda

Número d'ordre

Cognom Nom

Adreça d'entrega